Skip to main content

Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden zeilmakerij Libertijn

Onderstaand treft u de Algemene leveringsvoorwaarden van Zeilmakerij Libertijn aan:

hierna te noemen de gebruiker.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, waaronder begrepen offertes en overeenkomsten, waarin gebruiker partij is. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

2. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de offertes van en de overeenkomsten met de gebruiker slechts werking toe indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van de gebruiker.

3. Een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komt eerst tot stand op het moment dat de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de opdrachtgever te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

4. De opdrachtgever die eenmaal een overeenkomst met de gebruiker heeft gesloten onder toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later door de gebruiker uitgebrachte offertes en op later met de gebruiker gesloten overeenkomsten te hebben ingestemd.

Offertes

1. Alle offertes van de gebruiker zijn voor partijen geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Alle bij de offerte verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen of fouten in de verstrekte gegevens

Prijs en prijsaanpassing

1. Alle overeen gekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, overige belastingen, heffingen en kosten voor eventuele emballage, vervoer, verzekering en verzending.

2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het totstandkomen van de overeenkomst doch vóór het tijdstip van uitvoering, wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren, waaronder mede worden begrepen koerswijzigingen in de overeengekomen valuta, daartoe aanleiding geven.

3. De gebruiker stelt de opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren.
Indien en voorzover prijswijzigingen leiden tot een verschil met de overeengekomen prijzen van meer dan tien procent (10%) is de gebruiker op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, bereid te onderzoeken of ontbinding van de overeenkomst mogelijk is.

4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s.

5. Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever is deze aan de gebruiker een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tot dat moment door de gebruiker gemaakte kosten verhoogd met de door gebruiker gederfde winst De gederfde winst wordt alsdan geacht tenminste 25% van de offerte te bedragen.

6. De gebruiker heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Meer- of minderwerk

1. Meer- en/of minderwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken, berekend en schriftelijk vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van meerwerk laat de aanspraken van de gebruiker op verrekening daarvan onverlet.

2. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat gebruiker boven het aanvankelijk overeengekomen presteert, waaronder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen, die afwijken van het overeengekomene, alsmede extra werkzaamheden ter correctie in verband met door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onduidelijke gegevens.

3. Indien aanvullende werkzaamheden volgens de gebruiker onontbeerlijk zijn is hij gehouden zulks onmiddellijk aan de opdrachtgever kenbaar te maken en in overleg tot overeenstemming te komen.

Gegevens opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke de gebruiker nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht tijdig in het bezit komen van de gebruiker.

2. De gebruiker heeft het de de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdracht gever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

Levering en risico

1. Levering geschied af bedrijf van de gebruiker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het overeengekomen tijdstip van levering wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd.

3. Overschrijding van het overeengekomen tijdstip van levering geeft de opdrachtgever niet het recht het alsnog geleverde te weigeren of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een latere levering.

4. De opdrachtgever is verplicht het geleverde op de overeengekomen plaats en tijdstip van levering in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan het geleverde voor rekening en risico alsmede op kosten van de opdrachtgever wordt opgeslagen op een door gebruiker te bepalen plaats.

5. Het risico van verlies dan wel het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of beschadiging van het geleverde gaat op de opdrachtgever over op het tijdstip van levering af magazijn van de gebruiker tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft de gebruiker het recht de door haar te leveren zaken in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.

Eigendomsvoorbehoud

1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, behoud de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de gebruiker betreffende:
– de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken.
– de krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
– De vordering wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.

2. Indien de gebruiker vorderingen op de opdrachtgever bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de opdrachtgever ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt dan strekt een betaling van de opdrachtgever eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

3. Indien de vordering ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de opdrachtgever, behoudt de gebruiker indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.

5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de opdrachtgever is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.

6. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert.

Industriële en intellectuele eigendom

1. De gebruiker behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij ontwikkelt, gebruikt of heeft gebruikt bij het aangaan en/of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. De opdrachtgever erkent de intellectuele eigendomsrechten van de gebruiker, ter zake van de producten van de geest.

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden geestesproducten van de gebruiker al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen of te exploiteren.

3. Uitzonderingen op het in lid 2 gestelde kunnen slechts worden gemaakt na schriftelijke toestemming van de gebruiker, indien en voor zover deze toestemming niet reeds uitdrukkelijk vooraf werd gegeven.

4. Indien sprake is van een intellectueel eigendomsrecht krijgt de opdrachtgever van de gebruiker een in omvang en tijdsduur onbeperkte licentie voor het persoonlijke niet-exclusieve gebruik van dat recht, onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan de financiële verplichtingen jegens de gebruiker en overigens onder gebruikelijke voorwaarden.

Reclames

1. Reclames over gebreken aan het geleverde dienen schriftelijk binnen veertien dagen na het tijdstip van levering, dan wel binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek.Indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de gebruiker kenbaar te worden gemaakt met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klachten

2. Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan de gebruiker te worden kenbaar gemaakt binnen zeven dagen na de factuurdatum.

3. Reclames betreffende het geleverde laten de verplichtingen van de opdrachtgever met betrekking tot het geleverde, het eerder geleverde of het nog te leveren onverlet, tenzij de bruikbaarheid van het eerder geleverde onlosmakelijk is
verbonden met de gebreken aan het geleverde waarover wordt gereclameerd.

4. Reclames geven de opdrachtgever geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

5. Indien en voor zover de kenbaar gemaakte reclames, die nimmer verder strekken dan de omvang van de door gebruiker gegeven garantie door laatstgenoemde worden erkend, zal de gebruiker de gebreken kosteloos herstellen over overgaan tot restitutie van (een deel van de ) voor het geleverde ontvangen betaling.

Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming of een fout of tekortkoming in het geleverde, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag van het netto factuurbedrag, dan wel indien dat hoger is het bedrag waarvoor gebruiker zich met betrekking tot de niet-. niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien gebruiker geen aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor gebruiker met een onderneming als onderhavige gebruiker zich pleegt te verzekeren.

2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade die direct of indirect het gevolg is van fouten in het door gebruiker geleverde, welke fouten voortvloeien uit door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, materiaalvoorschriften, ontwerpen of modellen.

3. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de opdrachtgever die is ontstaan door
opzet dan wel grove schuld van één van de ondergeschikten van de gebruiker.

4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade. Op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet- niet tijdige of niet behoorlijke nakoming of een fout of tekortkoming in het geleverde.

5. De gebruiker en de opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middelijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever.

6. Gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

7. Gebruiker heeft het recht om na aflevering, indien noodzakelijk, bevestigingen te veranderen of te
vervangen.

Overmacht

1. Indien en voorzover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig kan nakomen door overmacht is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten.

2. Onder overmacht wordt onder andere mede begrepen elke niet voorziene stagnatie in de geregelde gang van zaken van de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheid beïnvloeden.

3. Van een geval van overmacht wordt door de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de nodige bewijsstukken aan de opdrachtgever mededeling gedaan.

Betaling

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bank- of girorekening. De kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeen gekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en is hij aan de gebruiker, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling rente verschuldigd over het opeisbare bedrag, gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties vanaf de vervaldag, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.

3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn ondermeer begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,00 onverminderd het recht om de meerdere schade te vorderen.

4. Indien en voorzover de opdrachtgever met betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvragen surseance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, heeft de gebruiker door het enkel plaatsgrijpen van een van de opgenomen omstandigheden het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en is al hetgeen de gebruiker van de opdrachtgever te vorderen onmiddellijk opeisbaar.

5. De gebruiker behoud zich het recht voor gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.

6. De opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.

7. De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de opdrachtgever op de gebruiker te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de opdrachtgever van de gebruiker.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de opdrachtgever is steeds het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht.

3. Alle geschillen welke voorkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de sector kanton van de arrondissementsrechtbank behoren, dienen aanhangig te worden gemaakt bij en berecht door de rechtbank binnen wiens ressort de gebruiker zijn vestigingsplaats heeft.